Մեր մասին

«Civil Voice»-ը (Հասարակական ձայն)

Շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2014թ.-ին` նպատակ ունենալով նպաստելու էկոլոգիական, սոցիալական և քաղաքացիական հասարակության կայացման հիմնախնդիրների լուծմանը: Կազմակերպությունը կոչված է պահպանելու շրջակա միջավայրը՝ կանխելով մարդկանց, կենդանիների ու բույսերի գոյության համար նախատեսված բնական պաշարների ոչնչացումը: Կազմակերպությունը նպաստում է բնապահպանական և սոցիալական խնդիրների լուծման գործընթացում հասարակության ակտիվ մասնակցությանը:

 Մեր առաքելությունը

Նպաստել Հայաստանում առավել անվտանգ էկոլոգիական և բարեկեցիկ սոցիալական միջավայրի ձևավորմանը` շրջակա միջավայրի պահպանման, հանքարդյունաբերության ոլորտում նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման, օրենսդրության  ու վարչարարության բարելավման և  հանրային իրավագիտակցության բարձրացման ճանապարհով:

Մեր նպատակները

·         Շրջակա միջավայրի պահպանում և բարելավում
·         Բնապահպանական օրենսդրական դաշտի բարելավում
·         Արդյունավետ, վերահսկելի հանքարդյունաբերությանն աջակցում
·         Նպաստել նորարարական հասանելի տեխնոլոգիաների ներդրմանը հանքարդյունաբերության մեջ
·         Սոցիալական և բնապահպանական պատասխանատվություն կրող հանքարդյունաբերության նպաստում
·         Բնական էկոհամակարգի (անտառներ, կենդանական և բուսական աշխարհ, ջրավազաններ, օդային ավազան,                 հողեր և այլն) վերականգնում և պահպանում
·         Քաղաքացիական հասարակության կայացման նպաստում
·         Բնապահպանական և սոցիալական խնդիրներին առավել իրազեկ  հասարակության ձևավորում
·         Աջակցել հասարակության մասնակցությունը սոցիալական և շրջակա միջավայրի պահպանման խնդիրների                     լուծման հարցերում
·         Բնապահպանական տեղեկատվության ստեղծման ու տարածման խթանում
·         Էկոկրթության զարգացում
·         Բնապահպանական և սոցիալական խնդիրների լուծման նպատակով համագործակցում կորպորատիվ                              սոցիալական պատասխանատվություն կրող կազմակերպությունների հետ
·         Համագործակցություն միջազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ հանուն մարդու իրավունքների և                ազատությունների պաշտպանության
·         Հասարակական մոնիտորինգի անցկացում, բնապահպանական և սոցիալական կոռուպցիայի դեմ պայքար
·         Հանքարդյունաբերող ձեռնարկությունների աշխատողների առողջության և աշխատանքային իրավունքների                     պաշտպանություն
·         Հանքարդյունաբերական գոտիներում բնակչության առողջության պահպանման նպաստում
·         Սոցիալական ձեռներեցության իրականացում
 

 

Civil Voice

Հասարակական ձայնը միասին դարձնենք գործոն

Սերտիֆիկատներ

Հաշվետվություններ